Advocaat cybercrime in Amsterdam nodig?

De tijd dat de politie een crimescene alleen maar kon afbakenen met een lintje, ligt ver achter ons. Criminaliteit dringt niet alleen via de voor of achterdeur binnen, maar steeds meer via internet of andere geautomatiseerde systemen.

Als advocaten volgen wij niet alleen deze ontwikkeling, maar anticiperen hier ook op, door ons te wapenen tegen de mogelijkheden die de politie en het Openbaar Ministerie heeft bij het inzetten van dwangmiddelen tegen onze cliënten. Wanneer is de inzet van deze dwangmiddelen geoorloofd, en in hoeverre kan worden vastgesteld dat onze cliënten strafbare feiten hebben gepleegd? Met name als het gaat om criminaliteit via het dark web hebben wij kennis en ervaring om u hierin bij te staan.

Hacken advocaat Amsterdam

Hacken wordt steeds meer gedaan. In juridische termen wordt ook wel gesproken van computervredebreuk. Dit is vastgelegd in artikel 138ab van het Wetboek van Strafrecht. Met computervredebreuk wordt gedoeld op het opzettelijk en wederrechtelijk binnendringen in een geautomatiseerd werk of een deel daarvan.

Hacken hoeft niet altijd strafbaar te zijn. Soms hebben mensen zelfs een advocaat nodig nadat zij ethisch hebben gehackt (white hat hacking). Ethische hackers zoeken kwetsbaarheden in netwerken met als doel deze bij de netwerkbeheerders te melden.

Hacken kan alleen strafbaar zijn op het moment dat het wederrechtelijk is. Die wederrechtelijkheid is lang niet altijd even duidelijk. Onze advocaten kunnen u hierover adviseren.

Straf voor hacken

Een gevangenisstraf van ten hoogste twee jaar kan worden opgelegd indien een geautomatiseerd werk wordt binnengedrongen. Een hogere gevangenisstraf kan worden opgelegd wanneer de gegevens voor zichzelf of een ander worden overgenomen, afgetapt of opgenomen. Denk dan bijvoorbeeld aan het overnemen van een server. In dat geval kan een maximum gevangenisstraf van vier jaar worden opgelegd.

Dit zijn echter de maximumstraffen voor hacken. Mogelijk is er onvoldoende bewijs om u te kunnen veroordelen voor hacken. Wanneer er wel voldoende bewijs is voor hacken, wordt in veel gevallen een relatief lage straf opgelegd. De straf hangt erg af van de omstandigheden waaronder het misdrijf is gepleegd. Een advocaat speelt hierin een belangrijke rol.

Phishing advocaat Amsterdam 

Phishing is geen strafrechtelijk begrip. In het strafrecht wordt ook wel gesproken van oplichting (artikel 326 Wetboek van Strafrecht) en valsheid in geschrifte (artikel 225 Wetboek van Strafrecht).

Bij fishing wordt ‘gevist’ naar persoonlijke gegevens van mensen, bijvoorbeeld bij een financiële instelling. Die gegevens worden vaak vrijwillig afgestaan en vervolgens gebruikt om bijvoorbeeld telefoonabonnementen mee af te sluiten.

Om te kunnen spreken van phising moet iemand zichzelf of een ander wel wederrechtelijk hebben bevoordeeld. Dit kan bijvoorbeeld door het aannemen van een valse naam of hoedanigheid. Daar is lang niet altijd sprake van. Het is daarom van belang een gespecialiseerde strafrechtadvocaat naar uw zaak te laten kijken.

Dark Web advocaat Amsterdam 

Steeds meer strafzaken worden in verband gebracht met het Dark Web. Het bezoeken van het Dark Web is niet per definitie strafbaar. Veel dingen die gebeuren op het Dark Web zijn echter wel strafbaar. Je kunt dan denken aan het (ver)kopen van drugs of het downloaden van kinderporno.

Mogelijk wordt u uitgenodigd voor een verhoor bij de politie, nadat u actief bent geweest op het Dark Web. Doordat een groot deel van de handelingen plaatsvindt op het Dark Web, is het vaak voor het Openbaar Ministerie lastig om aan te tonen wat iemand precies zou hebben misdaan.

Onze strafrechtadvocaten kunnen u helpen indien u bijvoorbeeld uitgenodigd wordt voor een verhoor, nadat u wel of niet actief bent geweest op het Dark Web.

Meld uw zaak aan

Indien u onderstaand formulier invult, zullen wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Praktische informatie

Wanneer u verdacht wordt van een strafbaar feit dan is het belangrijk om zo snel mogelijk te weten waar u aan toe bent. Bij ons kunt u altijd telefonisch voor een afspraak terecht waarna op zo kort mogelijke termijn – zo mogelijk nog dezelfde dag – een gesprek volgt. In dit eerste gesprek wordt u uitgelegd wat uw rechtspositie is en wat de juridische mogelijkheden zijn.

Politieverhoor

  • u wordt ontboden voor een verhoor als verdachte
  • u bent aangehouden en wordt meegenomen naar het bureau

In beide gevallen zal de politie u op het politiebureau vragen willen stellen. Dit gesprek heet een verhoor.


U heeft het recht

  • Om geen antwoord te geven op vragen die worden gesteld. Dat heet het zwijgrecht van de verdachte.
  • Om vóór het verhoor met een advocaat te praten. Dat heet het consultatierecht van de verdachte.
  • Op bijstand tijdens uw verhoor door een advocaat.

Dekens Pijnenburg Strafrechtadvocaten adviseert u in principe om altijd gebruik te maken van uw rechten. Dat is met name bij ernstige strafbare feiten van belang. Het is belangrijk dat u in deze fase van uw zaak goed wordt geadviseerd over uw proceshouding: gaat u verklaren, of gaat u zwijgen. En welke mogelijke consequenties heeft dit voor u. Geef daarom direct en in ieder geval vóór het verhoor bij de politie aan dat u voordat u wordt verhoord, u een advocaat van Dekens Pijnenburg Strafrechtadvocaten wilt inschakelen, als u dat nog niet heeft gedaan.

Indien u wordt uitgenodigd door de politie, is het raadzaam eerst bij ons op kantoor advies in te winnen.

Indien u bent opgepakt en nog niet met een van onze advocaten heeft gesproken, komen wij direct bij u langs, wanneer wij over uw aanhouding worden geïnformeerd.

U heeft recht op verhoorbijstand

Bij het verhoor heeft u recht op bijstand van een advocaat. De advocaat mag zich in principe niet inhoudelijk bemoeien met het verhoor. Maar het hangt van de sfeer tijdens het verhoor af hoe hard deze spelregel wordt nageleefd. Gedurende het verhoor kunt u altijd vragen om een time out, om te overleggen met uw advocaat buiten de aanwezigheid van de politie agenten.


Na het verhoor

  • U mag naar huis (u wordt heengezonden)
  • U ontvangt een oproep voor OM zitting
  • U ontvangt een dagvaarding

Neemt u direct contact met ons op. Via ons contactformulier op deze site, of door rechtstreeks te mailen met een van onze advocaten, of door te bellen of te appen.

U wordt in verzekering gesteld

Het is ook mogelijk dat u na het verhoor niet naar huis mag. U bent dan al aangehouden en wordt vervolgens in verzekering gesteld. In die periode kan u nader worden ondervraagd en zal er nader opsporingsonderzoek worden verricht. Binnen drie dagen kunt u worden heengezonden, maar het is ook mogelijk dat u wordt voorgeleid bij de rechter- commissaris. In dat geval wil de officier van justitie dat u langer vast blijft zitten. De rechter commissaris toetst of dat nodig is. Daarbij is uw advocaat aanwezig. Dit is het moment dat er stukken worden verstrekt en dat aan u via een vordering inbewaringstelling wordt duidelijk gemaakt waar u van verdacht wordt. Indien u langer vast moet blijven zitten, is dit voor de duur van twee weken. U wordt dan naar een huis van bewaring gebracht. Uw advocaat komt dan zo snel mogelijk bij u langs om de zaak en de stukken met u te bespreken. De strategie van uw verdediging wordt dan in samenspraak met u bepaald. U krijgt in beginsel een kopie van uw dossier. Uw advocaat legt u alle fases van de zaak uit en legt u uit wat u en uw naasten te wachten staat. Er wordt vooral met u gesproken over een strategie en/of proceshouding die erop gericht is om voor u het meest gunstige resultaat te bereiken.

Andere situaties

Wanneer u als gevolg van een snelheidsovertreding, of een overschrijding van de alcohollimiet uw rijbewijs bent kwijtgeraakt, kunt u contact opnemen met ons kantoor om actie te ondernemen om weer aan het verkeer te kunnen deelnemen.

Als uw woning is doorzocht door de politie, is het altijd raadzaam om contact op te nemen met ons kantoor, zodat we zoveel mogelijk informatie kunnen verkrijgen over de reden van de doorzoeking, en welke reactie er nodig is om bijvoorbeeld weer te kunnen beschikken over uw spullen en woning.

Hetzelfde geldt uiteraard ook als uw auto of geld door de politie in beslag is genomen. In deze situatie gaan wij ook graag voor u aan de slag om deze spullen terug te krijgen.

Load More

Kosten

Dekens Pijnenburg Strafrechtadvocaten staat cliënten bij op betalende basis. Ons uurtarief bedraagt € 225 per uur exclusief BTW. Voor bepaalde werkzaamheden kunnen vaste prijsafspraken worden gemaakt. 

Indien u voor een toevoeging in aanmerking komt staan wij u op die basis bij. Dat laatste wordt ook wel ‘pro deo’ genoemd. Pro deo-bijstand wil zeggen dat de kosten van uw advocaat worden vergoed door de overheid, met uitzondering van de eigen bijdrage die aan u wordt opgelegd afhankelijk van uw inkomen.

Zie hiervoor www.rvr.org.

Indien u vastzit, dan krijgt u altijd een toevoeging en hoeft u nooit een eigen bijdrage te betalen. Indien u wordt veroordeeld wordt achteraf wel getoetst of u voordat u vastzat een inkomen had waarmee u niet voor een toevoeging in aanmerking kwam. In dat geval vordert de Nederlandse overheid de aan de advocaat uitgekeerde vergoeding van u terug.

Dekens Pijnenburg Strafrechtadvocaten zal u ook op basis van een toevoeging de beste rechtshulp geven. Ons kantoor is namelijk van mening dat iedereen recht heeft op een gespecialiseerde en ervaren strafrechtadvocaat, ongeacht de hoogte van uw inkomen.