Advocaat vermogensdelicten en fraudezaken in Amsterdam nodig?

Vermogensdelicten en fraude zijn zeer ruime begrippen. Het kan variëren van diefstal, heling en verduistering tot zeer gecompliceerde btw-fraude en/of misbruik van subsidies. U kunt daarnaast ook denken aan plofkraken, oplichting en valsheid in geschrift. Voor al dit soort zaken kunt u, of uw bedrijf bij ons terecht. Zowel complexe FIOD-onderzoeken als andersoortige vormen van fraude vallen binnen ons bereik.

Ook financieel strafrecht valt binnen onze specialisatie. Zowel particulieren als bedrijven worden regelmatig door ons bijgestaan in complexe fraudezaken.

 

Valsheid in geschrift advocaat

Valsheid in geschrift (artikel 225 WvSr) is het valselijk opmaken of vervalsen van documenten. Hier staan zware straffen op, in het ergste geval een jarenlange gevangenisstraf. 

Er zijn twee vormen van valsheid in geschrift te onderscheiden: materiële valsheid en intellectuele valsheid. Materiele valsheid is het namaken of wijzigen van een bestaand document (het namaken van een paspoort bijvoorbeeld). Intellectuele valsheid is het in een origineel stuk onjuiste vermeldingen opnemen (het bijvoorbeeld invullen van een onjuiste datum op een factuur). 

Om te kunnen spreken van valsheid in geschrift moet zijn voldaan aan een aantal eisen. Allereerst moet het gaan om een geschrift. Dit geschrift moet tot bewijs van enig feit kunnen dienen. Daarnaast moet het vals zijn en het oogmerk hebben gehad om te dienen als echt en onvervalst. Ook het opzettelijk gebruik maken van een dergelijk geschrift kan strafbaar zijn. 

De beoordeling of er sprake is van valsheid in geschrift, is niet altijd even eenvoudig. Onze advocaten zullen er alles aan doen om een voor u zo gunstig mogelijk resultaat te behalen. Mogelijk is dit in de rechtszaal, maar in veel gevallen is het ook mogelijk om op andere wijzen de zaak tot een succesvol einde te brengen, zoals bijvoorbeeld door een sepotverzoek.

 

Diefstal advocaat

Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen eenvoudige diefstal (artikel 310 WvSr) en gekwalificeerde diefstal (artikel 311 WvSr). Bij eenvoudige diefstal gaat het slechts om het stelen van een eigendom, zonder dat daarbij bijvoorbeeld wapens zijn gebruikt. Bij gekwalificeerde diefstal is er sprake van omstandigheden die de diefstal ernstiger maken. Daarbij kan worden gedacht aan diefstal die de nachtrust heeft verstoord, diefstal met braak of diefstal door twee of meer personen.

Diefstal is het meest voorkomende strafbare feit in Nederland. In 2019 werden bijna 500.000 diefstal geregistreerd. U kunt op heterdaad aangehouden worden voor diefstal, maar ook buiten heterdaad. In dat laatste geval zal de politie u waarschijnlijk thuis komen ophalen en is er mogelijk al het nodige recherchewerk verricht. 

Er kunnen behoorlijke gevangenisstraffen voor diefstal worden opgelegd, soms zelfs van jaren. Het is van belang om u zo spoedig mogelijk te laten informeren over uw rechten. Onze advocaten zullen u bijstaan tijdens verhoren, waarbij ze samen met u de meest geschikte aanpak zullen bespreken.  

Heling advocaat

Van heling (artikel 416 WvSr) is sprake als iemand iets koopt terwijl hij wist of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat wat hij koopt van een misdrijf afkomstig is. Er zijn drie soorten heling te onderscheiden: opzetheling, schuldheling en gewoonteheling. 

Van opzetheling is sprake als iemand wist dat het goed afkomstig was uit een misdrijf.

Bij schuldheling moet worden aangetoond dat iemand redelijkerwijs had moeten vermoeden dat het goed afkomstig was uit een misdrijf.

Gewoonteheling is een strafverzwarende variant, waarvan sprake is als iemand zich gedurende langere tijd heeft schuldig gemaakt aan het helen van goederen. 

Het is lang niet altijd even duidelijk of iemand zich daadwerkelijk heeft schuldig gemaakt aan (één van deze vormen van) heling. Onze advocaten adviseren u over uw procespositie en bepalen samen met u welke strategie het meest gunstig voor u is. 

Plofkraak advocaat

Met een plofkraak wordt bedoeld het plegen van een ramkraak, gepleegd door een of meerdere daders. Daarbij gaat het om een diefstal, waarbij gebruik gemaakt wordt van een ramauto of een explosief om toegang te verschaffen tot bijvoorbeeld een winkel of geldautomaat. 

De afgelopen jaren komen plofkraken voornamelijk in het nieuws door het opblazen van geldautomaten. Dit gebeurt vaak met zware explosieven, waardoor de hele buurt wordt opgeschrikt. De schade is vaak groot, door bijvoorbeeld brand- en instortingsgevaar. 

Er worden vaak jarenlange gevangenisstraffen opgelegd aan personen die een plofkraak hebben gepleegd. Uitgebreide justitiële onderzoeken gaan vaak vooraf aan de behandeling van de zaak ter zitting. Onze advocaten proberen voor u het best mogelijke resultaat te behalen, ook al betekent dit dat de zaak bijvoorbeeld vertraging oploopt doordat verzoeken worden gedaan om contra-expertises. 

De afgelopen jaren hebben onze advocaten diverse plofkraakzaken tot een succesvol einde weten te brengen. Wordt u verdacht van het plegen van een plofkraak, neem dan contact op met ons kantoor om de mogelijkheden te bespreken. 

Faillissementsfraude advocaat

Faillissementsfraude is fraude die wordt gepleegd voorafgaand, tijdens of door middel van het failliet (laten) gaan van een bedrijf. Daaronder valt ook het schenden van de informatieplicht jegens de curator. Op die manier worden schuldeisers benadeeld.

Grofweg kunnen een drietal vormen van faillissementsfraude worden onderscheiden: verwijtbare benadeling, faillissement met voorbedachte raden en bedrieglijke bankbreuk. 

Van verwijtbare benadeling is sprake als een bestuurder van een bedrijf schuldeisers opzettelijk benadeeld. Gedacht kan worden aan de situatie waarin de bestuurder bepaalde bezitting verzwijgt voor de schuldeisers en deze vervolgens voor een (te) laag bedrag verkoopt. 

Van faillissement met voorbedachte raden is sprake als een onderneming wordt opgericht om opzettelijk schulden te maken en er daarbij de wetenschap is dat het bedrijf failliet zal gaan. 

Van bedrieglijke bankbreuk is sprake wanneer schuldeiser opzettelijk benadeeld worden. Dat kan door het onttrekken van enig goed aan de boedel, het doen van buitensporige uitgaven of het wederrechtelijk bevoordelen van één of meer schuldeisers.

Faillissementsfraude is een gecompliceerd strafrechtelijk fenomeen, waarbij vaak grote belangen spelen. Onze advocaten zijn in staat om de angel uit een zaak te halen en daarbij samen met u te bekijken op welke manier het beste resultaat kan worden behaald. 

 

Meld uw zaak aan

Indien u onderstaand formulier invult, zullen wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Praktische informatie

Wanneer u verdacht wordt van een strafbaar feit dan is het belangrijk om zo snel mogelijk te weten waar u aan toe bent. Bij ons kunt u altijd telefonisch voor een afspraak terecht waarna op zo kort mogelijke termijn – zo mogelijk nog dezelfde dag – een gesprek volgt. In dit eerste gesprek wordt u uitgelegd wat uw rechtspositie is en wat de juridische mogelijkheden zijn.

Politieverhoor

  • u wordt ontboden voor een verhoor als verdachte
  • u bent aangehouden en wordt meegenomen naar het bureau

In beide gevallen zal de politie u op het politiebureau vragen willen stellen. Dit gesprek heet een verhoor.


U heeft het recht

  • Om geen antwoord te geven op vragen die worden gesteld. Dat heet het zwijgrecht van de verdachte.
  • Om vóór het verhoor met een advocaat te praten. Dat heet het consultatierecht van de verdachte.
  • Op bijstand tijdens uw verhoor door een advocaat.

Dekens Pijnenburg Strafrechtadvocaten adviseert u in principe om altijd gebruik te maken van uw rechten. Dat is met name bij ernstige strafbare feiten van belang. Het is belangrijk dat u in deze fase van uw zaak goed wordt geadviseerd over uw proceshouding: gaat u verklaren, of gaat u zwijgen. En welke mogelijke consequenties heeft dit voor u. Geef daarom direct en in ieder geval vóór het verhoor bij de politie aan dat u voordat u wordt verhoord, u een advocaat van Dekens Pijnenburg Strafrechtadvocaten wilt inschakelen, als u dat nog niet heeft gedaan.

Indien u wordt uitgenodigd door de politie, is het raadzaam eerst bij ons op kantoor advies in te winnen.

Indien u bent opgepakt en nog niet met een van onze advocaten heeft gesproken, komen wij direct bij u langs, wanneer wij over uw aanhouding worden geïnformeerd.

U heeft recht op verhoorbijstand

Bij het verhoor heeft u recht op bijstand van een advocaat. De advocaat mag zich in principe niet inhoudelijk bemoeien met het verhoor. Maar het hangt van de sfeer tijdens het verhoor af hoe hard deze spelregel wordt nageleefd. Gedurende het verhoor kunt u altijd vragen om een time out, om te overleggen met uw advocaat buiten de aanwezigheid van de politie agenten.


Na het verhoor

  • U mag naar huis (u wordt heengezonden)
  • U ontvangt een oproep voor OM zitting
  • U ontvangt een dagvaarding

Neemt u direct contact met ons op. Via ons contactformulier op deze site, of door rechtstreeks te mailen met een van onze advocaten, of door te bellen of te appen.

U wordt in verzekering gesteld

Het is ook mogelijk dat u na het verhoor niet naar huis mag. U bent dan al aangehouden en wordt vervolgens in verzekering gesteld. In die periode kan u nader worden ondervraagd en zal er nader opsporingsonderzoek worden verricht. Binnen drie dagen kunt u worden heengezonden, maar het is ook mogelijk dat u wordt voorgeleid bij de rechter- commissaris. In dat geval wil de officier van justitie dat u langer vast blijft zitten. De rechter commissaris toetst of dat nodig is. Daarbij is uw advocaat aanwezig. Dit is het moment dat er stukken worden verstrekt en dat aan u via een vordering inbewaringstelling wordt duidelijk gemaakt waar u van verdacht wordt. Indien u langer vast moet blijven zitten, is dit voor de duur van twee weken. U wordt dan naar een huis van bewaring gebracht. Uw advocaat komt dan zo snel mogelijk bij u langs om de zaak en de stukken met u te bespreken. De strategie van uw verdediging wordt dan in samenspraak met u bepaald. U krijgt in beginsel een kopie van uw dossier. Uw advocaat legt u alle fases van de zaak uit en legt u uit wat u en uw naasten te wachten staat. Er wordt vooral met u gesproken over een strategie en/of proceshouding die erop gericht is om voor u het meest gunstige resultaat te bereiken.

Andere situaties

Wanneer u als gevolg van een snelheidsovertreding, of een overschrijding van de alcohollimiet uw rijbewijs bent kwijtgeraakt, kunt u contact opnemen met ons kantoor om actie te ondernemen om weer aan het verkeer te kunnen deelnemen.

Als uw woning is doorzocht door de politie, is het altijd raadzaam om contact op te nemen met ons kantoor, zodat we zoveel mogelijk informatie kunnen verkrijgen over de reden van de doorzoeking, en welke reactie er nodig is om bijvoorbeeld weer te kunnen beschikken over uw spullen en woning.

Hetzelfde geldt uiteraard ook als uw auto of geld door de politie in beslag is genomen. In deze situatie gaan wij ook graag voor u aan de slag om deze spullen terug te krijgen.

Load More

Kosten

Dekens Pijnenburg Strafrechtadvocaten staat cliënten bij op betalende basis. Ons uurtarief bedraagt € 225 per uur exclusief BTW. Voor bepaalde werkzaamheden kunnen vaste prijsafspraken worden gemaakt. 

Indien u voor een toevoeging in aanmerking komt staan wij u op die basis bij. Dat laatste wordt ook wel ‘pro deo’ genoemd. Pro deo-bijstand wil zeggen dat de kosten van uw advocaat worden vergoed door de overheid, met uitzondering van de eigen bijdrage die aan u wordt opgelegd afhankelijk van uw inkomen.

Zie hiervoor www.rvr.org.

Indien u vastzit, dan krijgt u altijd een toevoeging en hoeft u nooit een eigen bijdrage te betalen. Indien u wordt veroordeeld wordt achteraf wel getoetst of u voordat u vastzat een inkomen had waarmee u niet voor een toevoeging in aanmerking kwam. In dat geval vordert de Nederlandse overheid de aan de advocaat uitgekeerde vergoeding van u terug.

Dekens Pijnenburg Strafrechtadvocaten zal u ook op basis van een toevoeging de beste rechtshulp geven. Ons kantoor is namelijk van mening dat iedereen recht heeft op een gespecialiseerde en ervaren strafrechtadvocaat, ongeacht de hoogte van uw inkomen.