Advocaten en specialismen

Dekens Pijnenburg Strafrechtadvocaten is gespecialiseerd in het verlenen van rechtsbijstand in strafzaken.

Dit betekent dat wij in beginsel gespecialiseerd zijn in alles wat met strafrecht te maken heeft. Binnen het strafrecht zijn er een aantal onderwerpen/specialisaties waar onze bijzondere interesse ligt. In deze richtingen hebben onze praktijken zich ontwikkeld.

Ons kantoor wordt verder versterkt door onze juridisch medewerker Jordi l’Homme (LLB/BSc).

Levensdelicten & overige geweldsdelicten

Geweldsdelicten komen veelvuldig voor in onze praktijk. Van liquidaties in het milieu tot de verdenking van een crime passionel of eerwraak. We hebben met alle soorten van geweld en levensdelicten veel ervaring in onze praktijk. Het is bij dit soort zware verdenkingen enorm belangrijk om in een vroeg stadium van de strafzaak goede rechtsbijstand te hebben van een advocaat die u kunt vertrouwen en wiens aanpak u ligt. De strafdreiging voor dit soort feiten is in het huidige strafrechtelijke klimaat hoog. Het is belangrijk om in een vroeg stadium de juiste processuele keuzes te maken. Die keuzes helpen wij u maken.

Opiumwetzaken – Drugsdelicten

Opiumzaken zijn zaken die met verdovende middelen te maken hebben, zowel softdrugs als harddrugs. De strafbaarstelling is geregeld in de Opiumwet. In deze wet zijn ook een aantal bijzondere opsporingsbevoegdheden geregeld, zoals het binnentreden van een woning en de bevoegdheid tot inbeslagname. Wij behandelen alle soorten drugszaken. Van kleinschalige hennepkwekerijen op zolder tot het bedrijfsmatig telen ervan in kassen. Wij staan ook regelmatig coffeeshophouders bij.

Hiernaast staan wij verdachten bij die bij justitie in beeld zijn gekomen in verband met de grootschalige invoer van allerlei soorten verdovende middelen. Met name in zaken waarbij er een verdenking is van drugshandel in georganiseerd verband, hebben wij bijzondere expertise.

Productie van synthetische drugs

Regelmatig staan wij verdachten bij die in verband zijn gebracht met een zogenaamd drugslab waar allerlei soorten van synthetische drugs worden geproduceerd. In dit soort zaken is het altijd van groot belang om stil te staan bij de gehanteerde opsporingsmethoden en het gebruikte forensische bewijs. In hoeverre kan worden vastgesteld of iemand een daadwerkelijke rol heeft gespeeld in het productieproces? Kan het bewijs onderuit worden gehaald door het vragen van contra expertise? Ook wanneer u van betrokkenheid bij een dergelijke zaak wordt verdacht, bent u bij ons aan het juiste adres voor een goede verdediging.

Georganiseerde criminaliteit

Drugshandel, drugstransporten, gaan zeker in de visie van het Openbaar Ministerie vaak gepaard met geweld zoals afpersing, ontvoering en zelfs liquidaties. Vaak wordt een verdachte niet alleen vervolgd voor bijvoorbeeld de invoer van drugs, maar ook voor deelname aan criminele organisatie. Naar onze mening wordt deze verdenking er soms “met de haren bij gesleept “, bij gebrek aan hard bewijs voor andere delicten, of als “extraatje“ om de zaak meer gewicht te geven. Het zal u niet verbazen dat wij dit niet accepteren, en hier tegen in het geweer komen. In hoeverre kan worden vastgesteld of iemand daadwerkelijk handelingen heeft verricht, waaruit blijkt dat hij of zij zich hieraan schuldig heeft gemaakt? Dit zijn vragen die wij voor u aan de orde zullen stellen in de rechtszaal. Het spreekt voor zich dat wij daar ruime ervaring mee hebben.

Witwassen

De strijd tegen het witwassen is een van de speerpunten van het Openbaar Ministerie. Als er bij u grote coupures geld worden aangetroffen, dan wordt er vaak door justitie van uitgegaan dat dit geld van misdrijf afkomstig is. Ook de tenaamstelling van bepaalde goederen zoals auto’s, huizen en boten kan vanuit justitie vragen oproepen. Als u in verband met dit soort zaken door de politie wordt gehoord volstaat het vaak niet om te zwijgen. Het is echter wel van het allergrootste belang dat u op een goede en professionele wijze wordt begeleid in het afleggen van een verklaring, die de verdenking zo mogelijk kan ontzenuwen. We hebben zeer veel ervaring in de verdediging van cliënten die verdacht worden van witwassen en beheersen de complexe wetgeving op dit gebied.

Vermogensdelicten & fraudezaken

Vermogensdelicten en fraude zijn zeer ruime begrippen. Het kan variëren van diefstal, heling en verduistering tot zeer gecompliceerde btw-fraude en/of misbruik van subsidies. Voor al dit soort zaken kunt u, of uw bedrijf bij ons terecht. Zowel complexe FIOD onderzoeken andersoortige vormen van fraude vallen binnen ons bereik. Ook financieel strafrecht valt binnen onze specialisatie. Zowel particulieren als bedrijven worden regelmatig door ons bijgestaan in complexe fraudezaken.

Mensenhandel

Bij mensenhandel denken de meeste mensen aan uitbuiting en onvrijwillige prostitutie. Aan de zijde van het Openbaar Ministerie wordt er naast deze meer traditionele vorm van mensenhandel, steeds meer aandacht besteed aan uitbuiting in arbeidsrelaties. Mede hierdoor is ons kantoor zich ook gaan specialiseren op zaken die hierop betrekking hebben. De wetgeving op het gebied van mensenhandel is zeer complex, en kan vaak op verschillende manieren worden uitgelegd. Een goede begeleiding door een advocaat in dit soort zaken is een pure noodzaak. Mocht u hiervan verdacht worden kunt u altijd contact opnemen met ons kantoor.

Cybercrime

De tijd dat de politie een crimescene alleen maar kon afbakenen met een lintje, ligt ver achter ons. Criminaliteit dringt niet alleen via de voor of achterdeur binnen, maar steeds meer via internet of andere geautomatiseerde systemen. Als advocaten volgen wij niet alleen deze ontwikkeling, maar anticiperen hier ook op, door ons te wapenen tegen de mogelijkheden die de politie en het Openbaar Ministerie heeft bij het inzetten van dwangmiddelen tegen onze cliënten. Wanneer is de inzet van deze dwangmiddelen geoorloofd, en in hoeverre kan worden vastgesteld dat onze cliënten strafbare feiten hebben gepleegd? Met name als het gaat om criminaliteit via het dark web hebben wij kennis en ervaring om u hierin bij te staan.

Uitingsdelicten – journalisten

Een democratische rechtsstaat kan niet bestaan zonder een vrije pers. Toch komt het regelmatig voor dat journalisten in de uitoefening van hun beroep in contact komen met politie en het Openbaar Ministerie. Regelmatig en vrij recent zijn wij betrokken geweest bij zaken waarbij journalisten zijn aangehouden in verband met de uitoefening van hun journalistieke taak, zoals het maken van reportages over misstanden in de samenleving. Soms wordt er door de politie journalistiek materiaal in beslag genomen dat valt onder de bronbescherming; het recht van de journalist om zijn bronnen niet prijs te geven. In sommige gevallen is het zelfs gerechtvaardigd dat een journalist de wet overtreedt omdat de publicatie als een hoger belang moet worden beschouwd boven het naleven van de wet. Voor dit soort zaken beschikken wij over gespecialiseerde kennis. In al deze zaken kunnen wij u van juridische bijstand voorzien.

Verkeerszaken

Ook in het verkeer kunt u te maken krijgen met het strafrecht. Door met drank op, of op een andere manier gevaarlijk te rijden, kunt u verdacht worden van het overtreden van de Wegenverkeerswet. U kunt hiervoor een dagvaarding of een oproep ontvangen om bij respectievelijk de rechter of de officier van justitie te verschijnen. Daarvoor is rechtsbijstand door een advocaat met de juiste kennis voor u van belang. Wanneer uw rijbewijs is ingenomen, u een strafbeschikking heeft ontvangen van het Openbaar Ministerie (CVOM) of u gedagvaard bent om voor de rechter te verschijnen, is het raadzaam om direct contact op te nemen om te weten waar u aan toe bent en wat de mogelijkheden zijn om het rijbewijs zo spoedig mogelijk terug te krijgen.

Internationaal strafrecht

Ons kantoor heeft een ruime ervaring op het gebied van het internationaal strafrecht. Dit is van belang omdat de invloed van Europese regelgeving op ons nationale strafrecht steeds groter wordt. Zo geldt sinds 2005 binnen de Europese Unie de overleveringsprocedure. De overlevering wordt gevraagd door middel van een Europees Aanhoudingsbevel (EAB). Zowel in de uit- als overleveringsprocedure geldt dat de strafzaak niet inhoudelijk wordt behandeld in Nederland. De Nederlandse rechter dient voorafgaand aan de uit- of overlevering wel te toetsen of deze mag plaatsvinden. De strafvervolging of de tenuitvoerlegging van de straf vindt plaats in de verzoekende staat nadat de opgeëiste persoon is overgebracht. Wij voorzien cliënten van goed advies over het recht in de verzoekende staat. In dat verband raden wij vaak aan om tijdig een advocaat in het andere land in te schakelen. Wij beschikken hiervoor over een goed internationaal netwerk van advocaten.

Daarnaast staan wij ook veelvuldig personen bij die gedetineerd zijn in het buitenland en een verzoek hebben gedaan om hun straf in Nederland uit te zitten. In 2012 is de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties (Wets) inwerking getreden. Op basis van deze wet kan de tenuitvoerlegging van een strafvonnis eenvoudig worden overgedragen zonder omzettingsprocedure en zonder instemming van de veroordeelde. Bij veroordelingen gewezen vóór 5 december 2011 of veroordelingen buiten de Europese Unie blijft de zgn. Wots-procedure gelden (Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnis). Zowel in de Wets- als in de Wots-procedure verlenen wij rechtsbijstand. Ook voor andere internationale procedures kunt u bij ons terecht, zoals bij de tenuitvoerlegging van een buitenlandse ontnemingsmaatregel in Nederland of bij de overname van een buitenlandse strafvervolging.